WWW.SIAMGREENFARM.COM
ฟาร์มผักมาตรฐานสากลของคนไทย
ผลิตภัณฑ์ของ สยามกรีนฟาร์ม ได้รับใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP)
โครงการความปลอดภัยอาหาร (FOOD SAFETY) ด้านพืช